Jdi na obsah Jdi na menu
 

Uzavření mandátní smlouvy se správcem domu

1. 9. 2008

Mandátní smlouva o obstarávání správy domu

 

Smluvní strany

 

               1.Společenství pro dům Lipová 1611/1

               v Českých Budějovicích, IČO 280 85 582

               Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. Č. Budějovice, Hroznová 7

               Číslo účtu: 5050955/5500

               zastoupené předsedou výboru Pavlem Rubešem

               a místopředsedou výboru Jiřím Bártou

               dále jen „společenství“ nebo „společenství vlastníků jednotek“

 

a

 

2 .TC-REAL s.r.o. A. Barcala 1430/23, 370 05 Č. Budějovice

               IČO 251 64 791, DIČ CZ25164791

               Bank. spojení: Komerční banka a.s., Č. Budějovice, Nádražní 31

               Číslo účtu: 5759020237/0100

               zastoupené jednatelem společnosti  Karlem Kodlem

               dále jen „správce domu“

 

            Společenství vlastníků jednotek na straně jedné a správce domu na straně druhé uzavírají tuto smlouvu

o obstarávání správy domu Lipová 1611/1 v Č. Budějovicích, k. ú. Č. Budějovice 2.

 

I.

Výklad některých pojmů

 

Pro účely této smlouvy se rozumí

a)            jednotkou - byt nebo nebytový prostor v domě Lipová 1611/1 v Č. Budějovicích jako vymezená část domu dle Prohlášení vlastníka v části „B “ učiněném podle § 4 zákona o vlastnictví bytů vloženého  do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni 7. 11. 2007

b)            společnými částmi domu - části domu  Lipová 1611/1 v Č. Budějovicích určené pro společné užívání: Jednotky i společné části domu jsou vymezeny v části „.C “ Prohlášení vlastníka domu

c)            běžnou opravou a udržováním dílčí oprava a udržování společných částí domu o  předpokládaných                nákladech do výše  50 000,-Kč

d)            velkou opravou rozsáhlá nebo celková oprava a udržování společných částí domu nad rozsah běžných                            oprav a udržování

e)            službami plnění poskytovaná s užíváním jednotek, jejichž přesný výčet a rozsah je pro jednotlivé vlastníky          uveden ve výpočtových listech bytů

f)             správou domu správa, provoz a opravy společných částí domu, včetně poskytování služeb spojených

s užíváním jednotek.

II.

Předmět smlouvy

 

1.            Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem a k jednotkám v domě, jejichž subjekty jsou vlastníci jednotek

a spoluvlastníci společných částí domu Lipová 1611/1, se sídlem v Českých Budějovicích,  Lipová 1611/1,

PSČ 370 05, katastrální území České Budějovice 2, parcelní číslo pozemku 1394/4, kolaudační rozhodnutí č.j.

SÚ-1460/2007-Hl ze dne 29. 11. 2007, které nabylo právní moci  dne 8. 12. 2007..

 

2.            Obstaravatelská činnost podle odstavce 1 spočívá též v právních jednáních jménem Společenství pro dům

Lipová 1611/1  na základě vystavené plné moci a na jeho účet.

 

III.

Oprávnění správce

 

1             Správce je na základě jednotlivě daného pokynu ze strany výboru společenství oprávněn k následujícím jednáním a činnostem jménem společenství vlastníků jednotek  a na základě vystavené plné moci:

1.1.         obstarávání oprav, udržování a provozu společných částí domu, s tím spojených předepsaných kontrol,                                            zkoušek a revizí technických zařízení a odstraňování závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami

               a revizemi

1.2.         obstarávání výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví  a  požární                                            ochraně ve vztahu ke společným částem domu

1.3.         stavebním, vodohospodářském a jiném řízení a ve všech dalších případech, ke kterým není třeba zvláštní                                          plné moci

1.4.         poskytování služeb spojených s užíváním jednotek

               Správce je povinen výboru navrhnout přijetí potřebného opatření, jakmile na jeho potřebu přijde. Spolu s                                             návrhem opatření obvykle též výboru doporučí vhodného dodavatele a případně předloží jeho návrh                                      způsobu řešení a cenovou nabídku. Správce je povinen vyčkat na pokyn výboru o dalším postupu.

               V případě poruchy ( havárie ), která

               a) ohrožuje bezpečnost domu ( např závady stavební, požární, apod. )

               b) znemožňuje jeho řádné užívání ( porucha vodovodní, kanalizační, elektrické a plynové přípojky,                                      poškození vstupních dveří do domu, apod.) nebo

               c) hrozí škodou na majetku vlastníků jednotek či jiných osob,

               je správce povinen přijmout potřebná opatření sám, nelze-li pro naléhavost případu vyčkat na pokyny                                  výboru. Správce je v tomto případě povinen bez zbytečného odkladu informovat výbor o tom, jaká porucha                          nastala a jaká přijal opatření proti jejímu působení.

 

2.            V rozsahu oprávnění podle odstavce 1 je správce povinen pro společenství zajišťovat následující činnosti

a služby včetně jejich rozúčtování pro všechny vlastníky jednotek:

2.1.            smluvní zajištění dodávky vody

2.2.            smluvní zajištění dodávky el.energie pro společné prostory domu

2.3.            zajištění servisu a revize výtahu

2.4.            zajištění dodávky plynu

2.5.            zajištění pojištění domu

2.6.            zajištění vedení účetnictví

 

3. Pravidelné revize a potřebná údržba

3.1.         zajištění servisu a revizí elektroinstalačních zařízení ve společných prostorech domu

3.2.         zajištění servisu a revize hromosvodů

3.3.         zajištění servisu a revizí hasících přístrojů a požárních zařízení patřících k domu

3.4.         zajištění havarijních služeb pro společné části domu

 

4.            Kromě výše uvedených oprávnění provádí správce jménem společenství vlastníků jednotek na jejich účet další činnosti, ke kterým byl (bude) zmocněn usnesením shromáždění společenství vlastníků jednotek.

 

5.            Správce může ke splnění závazků vyplývajících z této smlouvy použít jiné osoby. Učiní-li tak, odpovídá za činnost těchto osob jako by záležitost obstaral sám.

 

6.            Správce bude mít přístup k účtu společenství v souvislosti s prováděním pravidelných úhrad faktur za dodávku energií a služeb. Dále bude mít oprávnění k provádění úhrad z účtu společenství  za provedené opravy, hrazené z fondu oprav po předchozím odsouhlasení výboru do výše 10 000,- Kč za měsíc. V případě úhrady faktur nad stanovený limit je nutný písemný souhlas 2 členů výboru společenství. Případně bude dohodnut jiný způsob vzájemné komunikace při využívání el. bankovnictví.

 

IV.

Povinnosti správce

 

1.Správce je povinen zajišťovat zejména:

1.1.          odstranění havárií – nejnutnější zásahy v časovém limitu do 2 hodin

1.2.          běžné opravy a udržování v časovém limitu nejpozději do 3 dnů.

1.3.          velké opravy a rekonstrukce jen na základě rozhodnutí společenství vlastníků jednotek, které bude                                 obsahovat:              1.způsob zajištění dodavatele projekčních a stavebních prací.

                                            2.způsob financování

                                            3.zastoupení ve věcech stavebního řízení a kontrolní činnost

1.4.          předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito kontrolami,                 zkouškami a revizemi

1.5.          vedení a archivace technické dokumentace (projektová dokumentace, revizní právy záznamy o opravách,

               o pravidelných kontrolách měřidel – cejchování, apod.)

 

 

2.            Běžné opravy a udržování nad rámec dohodnutých prací zajistí správce na základě požadavku výboru.

Nejnutnější zásah pro odstranění havárie zajistí správce na základě požadavku kteréhokoliv z vlastníků jednotek. Odstranění revizních závad zajistí správce na základě doporučení a v termínech uvedených v revizní zprávě na základě pokynu výboru.

 

3.            Do oblasti údržby jsou zařazeny veškeré práce na běžné údržbě všech společných prostor objektu

a jejich technické zařízení v tomto rozsahu:

3.1.         stavební práce (drobné opravy omítek, maleb, drobné natěračské práce)

3.2.         zámečnické opravy (opravy klik, zámků, zábradlí a všech kovových konstrukcí a prvků ve společných                                 prostorech domu)

3.3.         vodoinstalační a topenářské práce ve společných prostorech domu

3.4.         opravy elektroinstalace (výměna žárovek, případně výměna svítidel, vypínačů, apod.)

               Bližší vymezení jednotlivých úkonů údržby včetně četnosti je uvedeno v příloze č. 2  této smlouvy.

 

4.            Správce je povinen na úseku obstarávání služeb spojených s užíváním jednotek zajišťovat zejména:

4.1.          poskytování služeb uvedených ve výpočtových listech bytů a přitom se řídit obecně závaznými právními

               a technickými předpisy

4.2.          vyúčtování a rozúčtování nákladů na služby mezi vlastníky jednotek dle předem stanovených a dohodnutých                   kritérií (spoluvlastnického podílu, počtu osob, naměřených jednotek, apod.) Rozpis poskytovaných služeb

               a pravidla pro jejich rozúčtování tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4.3.          od data převzetí domu do správy bude vedeno podvojné účetnictví a to zpětně ode dne vzniku společenství

               ( 25. 2. 2008 ) podle platných předpisů a bude předkládán  výboru výkaz podle zásad a všech závazných                                       pravidel pro vedení účetnictví vždy za každé čtvrtletí.

               Zároveň správce zajistí přihlášení vlastníka ke správci daně na FÚ Č. Budějovice a zajistí podání daňových                         hlášení a přiznání. Správce rovněž poskytuje účetní poradenství v rozsahu potřebném pro společenství.

4.4.         Správce umožní vlastníkovi kterékoliv jednotky nahlížet, kdykoli o to tento vlastník požádá do účetních                                              dokladů, které se vztahují ke společenství.

4.5.         Správce předkládá výboru podle potřeby k podpisu příkazy k úhradě na platby spojené s provozem domu                                          pokud není dohodnuto internet. bankovnictví. Správce odpovídá za dodržování splatnosti všech přijatých                                             faktur.

4.6.         Správce doporučí výši měsíčních záloh na úhradu nákladů za služby spojené s užíváním jednotek.

               Je povinen přitom respektovat příslušná ustanovení zvláštních předpisů. Po převzetí domu správce vyhotoví                         a předá vlastníkům  jednotek výpočtové listy, kde budou sumarizovány pravidelné měsíční platby záloh,                                            poplatků a plateb do fondu oprav pro jednotlivé vlastníky.

4.7.         Správce je povinen vždy do 30. 4. následujícího roku předložit vyúčtování záloh za služby pro jednotlivé                                             vlastníky jednotek za uplynulý kalendářní rok. Zároveň zajistí v případě nedoplatků ze strany vlastníků                               jednotek informovanost dotčených o termínu vyrovnání pohledávek vůči společenství vlastníků jednotek.                                             V případě přeplatků budou dohodnutým způsobem tyto vráceny na účty vlastníků. Je možný i převod                                   přeplatků do záloh na následující období – vždy však v souladu s dispozicemi vlastníka jednotky.

 

5. Správce je dále povinen:

5.1.          vést přehlednou evidenci a doklady o příjmech a výdajích spojených se správou domu odděleně zvlášť na                                       úseku oprav a služeb spojených s užíváním jednotek, na požádání umožnit vlastníkovi kterékoliv jednotky                                          nahlédnout do příslušných dokladů,

5.2.          nejméně 1x ročně, a to do 4.měsíce následujícího roku předložit Společenství vlastníků jednotek zprávu

               o činnosti, zejména o finančním hospodaření, o stavu společných částí domu, včetně vyúčtování nákladů

               na služby, případně i o jiných významných skutečnostech souvisejících s provozem domu,

5.3.          předložit výboru společenství orientační přehled nákladů na dům včetně plateb vlastníků jednotek

               ke kontrole 4x ročně – vždy během měsíce, následujícího po ukončení čtvrtletí

5.4.          končí-li svou činnost, předložit společenství zprávu o činnosti a předat výboru společenství veškerou                               dokumentaci k domu, kterou má k dispozici.

5.5.          je povinen vykonávat činnost související se správou domu v souladu se schválenými stanovami                                                      společenství.

5.6.          bude evidovat zápisy z jednání s výborem společenství, případně ze shromáždění vlastníků  jednotek

               pokud bude na těchto jednáních přítomen.

5.7.          je povinen vymáhat od jednotlivých vlastníků jednotek úhradu splatné nazaplacené peněžité povinnosti vůči společenství, zejména zálohy zálohy či doplatky za poskytování služeb souvisejících s užíváním jednotek. Po měsíci prodlení s úhradou je správce povinen provést písemné upozornění vlastníka jednotky na povinnost úhrady a vyrozumět o tom výbor. Veškeré vzniklé náklady je povinen uhradit dotyčný vlastník jednotky.

 

 

5.8.          Správce je oprávněn v případě neplacení záloh a poplatků souvisejících s užíváním jednotek v řádném                             termínu účtovat k tíži vlastníka jednotky úrok z prodlení ve výši 7 % ročně zvýšený o repo sazbu ČNB                             aktuální vždy k prvnímu dni  kalendářního pololetí, v němž je dlužník v prodlení v souladu s vl.nař.

               č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení podle občanského zákoníku. Úrok je výnosem                                        společenství.

 

6.            Správce dohodne s výborem společenství přesný postup při uplatňování případných reklamačních závad,

a jejich odstraňování, zejména s hlediska úhrady finančních nákladů na provedení potřebných oprav, pokud budou tyto opravy prováděny správou domu. Z tohoto titulu správce převezme veškeré potřebné podklady, včetně projektu skutečného provedení stavby, kolaudačního rozhodnutí, výchozích revizí a dalších potřebných dokumentů vztahujících se k provozu domu od původního vlastníka.

 

V.

Povinnosti společenství vlastníků jednotek

 

1.            Vlastník jednotky je povinen oznámit bez zbytečného odkladu výboru společenství, v případě havarijního

stavu přímo správci domu potřebu oprav v domě, které má podle této smlouvy zajistit správce, a umožnit jejich

provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

2.            Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku

je vlastník jednotky povinen na předchozí vyzvání umožnit přístup do jeho jednotky.

 

3.            Vlastník jednotky je povinen oznámit správci každou skutečnost rozhodnou pro změnu sjednaných záloh

nebo rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek, zejména změnu v počtu členů domácnosti

do 30 dnů od jejího vzniku. Pokud tak v této lhůtě vlastník jednotky neučiní, správce změnu provede i na základě

písemného pokynu výboru společenství.

 

4.            Práva a povinnosti vlastníků jednotek vůči sobě navzájem upravují §§ 13 – 16 zákona č. 72/1994Sb.

a schválené Stanovy společenství pro dům Lipová 1611/1.

 

5.            Výbor společenství je povinen  předávat veškeré doklady související s účetnictvím  polečenství dohodnutým

způsobem správci nejpozději do 15. dne v následujícím měsíci za  uplynulé měsíční období. Jedná se zejména

o bankovní výpisy, pokladní doklady, atd. Faktury došlé na adresu společenství je nutno předávat ihned po doručení

s ohledem na datum splatnosti, pokud nebude dohodnuto jinak..

 

VI.

Úhrada nákladů, zálohy, vyúčtování

 

1.            Ceny oprav, průběžné údržby a poskytování služeb budou stanoveny v souladu se zákonem  č. 526/1990

Sb. o cenách a ve znění platných cenových výměrů MF ČR.

 

2.            Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu. K tomuto účelu budou

vlastníci jednotek skládat na účet společenství vlastníků pravidelné měsíční zálohy.

 

3.            Pro účely zúčtování záloh při ročním vyúčtování nákladů na správu a provoz domu budou vlastníci jednotek

platit zálohy každý zvlášť vždy do 15. dne v běžném měsíci. Vlastníci jsou povinni používat dohodnuté variabilní

symboly plateb a hradit částky v předepsané výši dle výpočtových listů bytů. Dále jsou vlastníci povinni hradit

mimořádné předpisy za úhrady nákladů spojených se správou domu, pokud budou předepsány a nebudou obsaženy

ve výpočtových listech bytů.

 

4.            Výbor společenství na doporučení správce může v průběhu roku změnit výši měsíčních záloh na úhradu

nákladů služeb, je-li pro to důvod vyplývající ze změny dané zvláštním předpisem, rozhodnutím cenových orgánů

nebo ze změny rozsahu poskytované služby či změny cenové hladiny dané služby. Příspěvky na opravy a udržování

společných částí domu ( fond oprav ) však může změnit jen rozhodnutí shromáždění společenství. Provedené

změny na základě zápisu o projednání změn promítne správce do nových výpočtových listů jednotek, které budou

vlastníkům jednotek doručeny v místě obvyklým způsobem.

 

 

5.            Náklady na opravy a udržování společných částí domu budou rozúčtovány mezi jednotlivé vlastníky jednotek

v poměru podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu  a budou součástí zprávy o činnosti

správce.

 

6.            Náklady na služby spojené s užíváním jednotek budou rozúčtovány mezi vlastníky jednotek podle

stanovených a předem dohodnutých kritérií (spoluvlastnického podílu, počtu osob, naměřených jednotek) a dále

v souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb. - § 7 odst. 1 ve lhůtě do 4 kalendářních měsíců po uplynutí  zúčtovacího

období.

 

7.            Výsledný nedoplatek nebo přeplatek z vyúčtování služeb je splatný dle § 7 odst. 5 vyhl. č. 372/2001 Sb.,

do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. V případě reklamací, které vlastník uznal, je lhůta pro

splatnost uvedených přeplatků nebo nedoplatků do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.

 

VII.

Odměna správce

 

1.            Za obstarávání správy domu bude společenství platit správci domu odměnu ve výši  110,- Kč včetně

19 % DPH  za byt. jednotku/měsíc a  40,- Kč včetně 19 % DPH za nebyt. jednotku - garáž/měsíc. Tato částka  bude

součástí pravidelného měsíčního předpisu.

2.            Cena za provádění pravidelné údržby je  1 209,- Kč vč 19 % DPH za dům a měsíc. Alikvotní část ceny

pro jednotlivé vlastníky jednotek bude  uvedena ve výpočtových listech bytů a garáží. Cena zahrnuje práce na

běžné údržbě ve všech spol. prostorech v domě a dále úklid prostoru kolem kontejnerů a venkovních prostor

přiléhajících k domu. Práce včetně pravidelných kontrol spol. prostor domu budou prováděny 1x týdně. Cena

neobsahuje spotřebovaný materiál, který bude hrazen z fondu oprav nebo bude podle dohody zahrnut jako náklad

do vyúčtování v příslušném období.

3.            Cena za provádění pravidelného úklidu všech společných prostor v domě je 2 845,- Kč včetně 19 % DPH a

její alikvotní část pro jednotlivé vlastníky bude uvedena ve výpočtových listech bytů. Úklid bude prováděn 2x týdně

a cena obsahuje provedenou práci  včetně úklidových pomůcek a spotřebovaného materiálu.

4.            Úhrady za činnosti prováděné správcem podle bodu 1., 2. a 3.  budou prováděny společenstvím  vždy

za uplynulý měsíc na základě správcem vystavených daňových dokladů. Postup při provádění úhrady  související

s těmito činnostmi bude stejný jako při provádění úhrad za dodávky médií a služeb od třetích  subjektů.

5.            Činnosti, prováděné správcem domu ode dne vzniku společenství (25. 2. 2008 ) do doby uzavření této smlouvy, budou správcem vyfakturovány nejpozději do 31. 8. 2008. Faktury budou obsahovat přílohy s přesnou specifikací provedených prací, jednak vlastními pracovníky a dále kopiemi příslušných faktur, které byly správcem domu uhrazeny třetím subjektům. Smluvní strany se dohodly, že činnosti které správce vůči společenství

do 31. 9. 2008 nevyúčtuje, později nebude možné po společenství uplatňovat.

 

VIII.

Porušení smluvních povinností

 

1.            Nezajistí-li správce domu opravu nebo udržování společných částí domu v časovém limitu sjednaném v této

smlouvě, je povinen zaplatit společenství vlastníků jednotek smluvní pokutu ve výši  25% slevy z ceny

neprovedených prací za sjednané období.

2.            Při opakovaném nebo závažném porušení správce domu může společenství vlastníků jednotek od této

smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Odstoupením  od smlouvy se

smlouva ruší a to prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného odstoupení  druhé straně.

 

3.            Při nedodržení dob splatnosti dohodnutých v této smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna

platit úroky z prodlení podle platných právních předpisů.

 

4. Vznikne-li v důsledku porušení smluví povinnosti druhé straně škoda, použijí se ustanovení  občanského

zákoníku o odpovědnosti za škodu.

IX.

Vymezení odpovědnosti

 

1.            Správce odpovídá za škody, které byly způsobeny neplněním povinností  vyplývajících z této smlouvy.

Neodpovídá za škody vzniklé v důsledku havárie nebo havárií samou, kterým  nebylo možno zabránit nebo

je předvídat. Správce prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám.

 

2.            Správce neodpovídá za škody způsobené živelnými pohromami či třetími osobami. Je povinen z titulu

pojištění domu vést do úplného vyřízení jednání s pojišťovnou a dále se všemi veřejnoprávními orgány, které jsou

zainteresovány v daném případu, včetně vymáháni vzniklé škody, která byla způsobena živelnou pohromou nebo

třetí osobou.

X.

Komunikace mezi společenstvím a správcem

 

1.            Správce sděluje, že jeho e-mailová adresa je kkodl@tiscali.cz. Telefon  a fax je 385 511 904. Mobilní tel. Karla Kodla, jednatele společnosti je 602 474 326. Správce souhlasí, že tyto údaje budou vyvěšeny na nástěnce

v přízemí domu vedle výtahu.

 

2.            Výbor společenství sděluje, že jeho společná e-mailová adresa je vybor1611@centrum.cz. Mobilní telefon

Pavla Rubeše, předsedy výboru je 604 627 987 a mobilní telefon Jiřího Bárty, místopředsedy výboru je 602 822 657.

 

3.            Smluvní strany se dohodly, že změna jakékoliv konrtaktní osoby či změna kontaktního údaje bude druhé straně oznámena v dostatečném předstihu předem. Nastane-li neočekávaně, bude oznámena bezodkladně poté. Rovněž tak budou druhé straně oznamovány případy delší nepřítomnosti kontaktních osob ( dovolená, hospitalizace, apod. ) s uvedením náhradní kontaktní osoby po dobu nepřítomnosti.

 

4.            Správce se obrací na výbor e-mailem na e-mailovou adresu výboru. Zvolí-li správce jiný způsob komunikace, obrací se kteréhokoliv člena výboru. Jménem výboru je oprávněn se na správce obracet kterýkoliv člen výboru.

5.            Pokud se na správce obrátí jakýkoliv vlastník jednotky se záležitostí týkající se společenství, správce je povinen o tom obratem vyrozumět výbor.

 

6.            Výbor je oprávněn požadovat účast sdprávce na schůzi výboru či shromáždění společenství, pokud předem se správcem dohodne vhodný čas konání dané schůze.

 

7.            Výbor je oprávněn po správci požadovat vysvětlení kterékoliv záležitosti, týkající se  činnosti správce

v záležitotech společenství. Správce je povinen vysvětlení poskytnout nejpozději do jednoho týdne.

XI

Platnost smlouvy

 

1.            Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.            Smlouvou lze zrušit dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy podle  článku VIII.,

bodu 2. této smlouvy. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího

po doručení výpovědi

3.            Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem kdy ji podepíše správce domu, předseda výboru  a další

pověřený člen výboru společenství.

 

XII

Závěrečná ustanovení

 

1.            Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního či

občanského zákoníku a zákona o vlastnictví bytů, ve znění platných změn a doplnění  těchto zákonů, případně

stanovami společenství.

 

2.            Změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a odsouhlaseny     oběma smluvními

stranami. Takový dodatek je dále nedílnou součástí této smlouvy.

 

3.            Smluvní strany prohlašují, že smlouva je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že není uzavírána

za zjevně nevýhodných podmínek z jedné i druhé strany. Smlouva obsahuje šest strojopisných  stran a  je ve dvou

vyhotoveních s platností originálu. Po podepsání obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

 

4.            Smluvní strany činí nesporným, že řádná činnost správce ve smyslu této smlouvy začala od  od 1. 6. 2008 a proto právo na odměnu ( čl. VII ) správci vzniká již za měsíc červen 2008.

 

Za společenství vlastníků jednotek                                                                     Za správce

V Č. Budějovicích dne .......................................

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář