Jdi na obsah Jdi na menu
 

Reklamační dopis

1. 9. 2008

"WESTERN COMPANY"

společnost s ručením omezeným

Střížkovská 110/3

180 00 Praha 8

 

Vytčení vad společných částí domu č. p. 1611, České Budějovice 2

 

Vážení obchodní přátelé,

dále uvedení členové Společenství vlastníků pro dům Lipová 1611/1 zmocnili výbor tohoto společenství, aby jejich jménem u Vaší společnosti uplatnil jejich práva z Vaší odpovědnosti za vady prodané věci plynoucí z kupních smluv, jimiž tito členové nabyli jednotky v daném domě a s nimi související podíly na společných částech domu.

 

Jmenovitě jde o následující, dosud zjištěné vady:

1)          Na západní straně domu na vrcholku výjezdu od garáží je vybudován dešťový žlab. Vpusti ve žlabu jsou odvodněny potrubím „husím krkem“ o průměru 8 cm, přičemž vpust uprostřed délky žlabu je vyústěna do vpusti situovaného téměř na okraji žlabu poblíž ulice. Dešťová voda ve žlabu zachycená špatně odtéká, zůstává dlouho – a to i po mírném dešti – ve žlabu stát a do kanalizace odtéká velmi zvolna, místy vůbec, protože žlab po celé své délce není ve spádu. Při prudším dešti tedy může snadno nastat přeliv dešťové vody přes hranu žlabu. Žlábek na patě výjezdu od západních garáží v takovém případě nemusí stačit přelitou vodu zachytit, a tedy voda vniká do garáží, přičemž nejvíce postižena je garáž č. 22.

Žádáme vás proto o opravu žlabu, a to v souvislosti s odstraňováním závady č. 2 a 3.

2)          Výše zmíněný dešťový žlab je otevřený, není překrytý žádným roštem. Najíždění běžným automobilem do garáže, ať po předu či po zadu, není možné, protože spadnou-li výše položená kola do žlabu, podvozek automobilu bude poškozen horní hranou nájezdu do garáže.

Žádáme vás proto o opravu této závady tak, že žlab předělán, a to tak, že bude překryt roštem a současně horní hrana nájezdu do garáže bude pozvolnější než nyní (oblejší), aby i nižším osobním automobilem bylo možné bezpečně zajíždět do garáže.

3)          Nájezd do garáží situovaných na západní straně domu mají zcela nevhodný sklon nájezdu, úhel horní vodorovné roviny a nakloněné roviny nájezdu a dále úhel nakloněné roviny nájezdu je vůči dolní vodorovné rovině (u vrat garáží) příliš velký. Při zajíždění do garáží a při vyjíždění ven proto může podvozek automobilu škrtat o nájezd do garáže, zvláště pak u menších osobních automobilů.

Žádáme vás proto o prodloužení nakloněné části nájezdu ke garážím tak, aby došlo ke potřebnému zmenšení úhlu, aby i nižším osobním automobilem bylo možné bezpečně zajíždět do garáže.

4)          Do domu i při nepříliš vydatném dešti zatéká, což se projevuje např. podešťovou vlhkostí v rohu koupelny bytu č. 14. Na střeše je též poškozena rohová taška na severozápadním vikýři.

Žádáme vás proto o provedení zevrubné kontroly stavu střešní krytiny a klempířských střešních prvků a opravy problémových míst.

5)          Na vnějších zdech domu je místy holubí trus, zejména ve světlíku a na oknech vchodové části domu. Trusem jsou ucpané také vertikální svody dešťové vody ze střechy, takže voda se přelévá přes okapy, stéká po omítce a zatéká do domu.

Žádáme vás proto o vyčištění zdí od tohoto trusu a o přijetí účinných opatření proti další přítomnosti holubů, a to instalace ochranné sítě v celé výšce světlíku, v dalších místech instalace hřebů a další potřebná opatření.

 

6)          Společenství od vás dosud neobdrželo žádnou část stavební dokumentace (stavební deník, dokumentace skutečného provedení stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, příp. jiné důležité doklady týkající se stavby).

Žádáme vás proto, abyste výboru společenství tyto dokumenty předali, a to v originále.

7)          V suterénu v prostřední části společných prostor se koncem května a dále koncem července objevila voda, a to zřejmě průsakem odkudsi z vodovodní stoupačky u bytu č. 3.

Žádáme vás proto o zjištění příčiny této závady a o její odstranění.

8)          Je nám známo, že koncem loňského roku došlo k vniku vody do šachty výtahu, což způsobilo nefunkčnost výtahu. Příčina toho nebyla odhalena, nebylo ani přijato žádné nápravné opatření.

Žádáme vás proto o prověření příčiny uvedeného vniku vody a odstranění této příčiny. Je možné, že vada č. 7 a č. 8 spolu souvisejí.

9)          Garážová vrata prvních dvou západních garáží jsou pomalována od sprejerů.

Žádáme vás o odstranění této vady přelakováním vrat, případně jejich výměnou.

10)      Není zajištěn žádný přístup do podkroví a na střechu. Domníváme se, že tento stav nejen může být v rozporu s požární bezpečností domu, ale zejména znemožňuje jakoukoliv údržbu střešní krytiny a krovů.

Žádáme vás proto o opravu této závady tak, že z chodby čtvrtého patra v prostoru před garsonkou č. 20 bude vybudován uzamykatelný vstup do podkroví a dále též na střechu.

11)      Žádná schodiště v domě nejsou označena barevnými značkami označujícími počátek a konec daného úseku schodiště. Uvedená závada je v rozporu s požárně bezpečnostními předpisy.

Žádáme vás proto o umístění těchto značek na všechna předepsaná místa.

12)      Dům postrádá společný anténní systém pro příjem pozemního nebo satelitního veřejnoprávního signálu televize a rádia.

Žádáme vás o pořízení a instalaci společné antény s příslušenstvím.

13)      Dům není označen předepsanou tabulkou čísla popisného a čísla orientačního.

Žádáme vás o pořízení předepsaných tabulek a jejich osazení na dům.

14)      Není právně zajištěn přístup k domu z veřejné cesty. S ohledem na to, že vlastníkem okolo ležícího pozemku je Vaše společnost, žádáme Vás o zřízení práv k pozemku, a to ať převodem vlastnického práva k pozemku nebo zřízení věcného břemene cesty po pozemku ve prospěch vlastníků domu č.p. 1611.

 

Vyhrazujeme si právo našeho předchozího odsouhlasení jakéhokoliv opatření, které ve věci odstranění vad budete chtít přijmout.

Vyzýváme vás k jednání o konkrétním způsobu odstranění výše uvedených závad a o čase, do kdy k jejich odstranění přistoupíte a odstraníte je. Nedohodneme-li se jinak, žádáme o vyřešení závad ad 1) až 5) ve lhůtě jednoho měsíce a závad ad 9) až 12) ve lhůtě tří měsíců. Poté si vyhrazujeme právo závady řešit svým jménem na Váš účet.

Dále si vyhrazujeme právo zahájit řešení závady i dříve, a to v případě naléhavosti potřeby jejich odstranění.

Na vyžádání jsme připraveni poskytnout Vám k odstranění závad veškerou nezbytnou součinnost. Za účelem sjednání schůzky k projednání tohoto dopisu nás prosíme kontaktujte elektronicky na adrese vybor1611@centrum.cz nebo poštou.

 

S pozdravem

 

 

                          Pavel Rubeš                                   Jiří Bárta

                       předseda výboru                      místopředseda výboru

 

Seznam zastoupených členů společenství:

Alena Pavlicová

Vlasta Rostová

Jan Cheníček

Jan Kubečka

Alena a Martin Nerudovi

Miroslava a Jiří Fleischmanovi

František Pešek a Jitka Čihovská

Klára Vrchotová

Michal Sarauer a Milada Podlesná

Milena Bubnová a Ladislav Švehla

Jana a Jiří Bártovi

Stanislav Šachl

Radoslav a Drahoslava Sokolovi

Jitka a Pavel Rubešovi

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář